Regulamin X Biegu „Policz się z Cukrzycą”

Regulamin

X Częstochowskiego Biegu Policz Się z Cukrzycą

I. ORGANIZATOR:

Organizatorem X Częstochowskiego Biegu Policz się z Cukrzycą jest Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Częstochowie, którego siedziba mieści się przy ul. Dąbrowskiego 7. Więcej informacji dotyczących Częstochowskiego Sztabu na stronie http://www.wosp.czest.pl/

II. DYSTANS I START:

1) Bieg odbędzie się na dystansie 2,5 km. Trasą biegu jest cała III Aleja NMP, przejście przez ul. Pułaskiego, Aleja Henryka Sienkiewicza, Park 3 Maja, Pasaż biskupa Stefana Bareły i Park Staszica.

2) Osoby do 18 roku życia mogą startować tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

3) Start i meta znajdować się będą na początku II Alei NMP.

4) Godzinę startu ustala się na 11.00

III. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do biegu odbywają się tylko i wyłącznie wiadomością sms. Zgłoszenie powinno zawierać treść: 1 lub 2. Dla osoby dorosłej- 1, a w przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej prosimy o sms o treści: 2. Z jednego numeru telefonu można zarejestrować jedną osobę. Numer telefonu do rejestracji: +48664072604 Limit uczestników wynosi 300 osób. Wysłanie smsa jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu biegu, oświadczeniem, że stan fizyczny osoby umożliwia jej udział w biegu i oświadczeniem o nie spożywaniu substancji odurzających i alkoholu w trakcie biegu, ani nie przebywanie pod ich wpływem podczas trwania imprezy. Uczestnik biorący udział w wydarzeniu oświadcza również, że jest w pełni zdrowy, nie przejawia objawów choroby i nie przebywa w momencie biegu na kwarantannie.

W dniu biegu wszyscy uczestnicy są zobowiązani stawienia się w Biurze Biegu (Al. NMP 46) celem potwierdzenia obecności na biegu. Biuro Biegu działać będzie od godziny9.00 do godziny 10.10. Po tej godzinie tzn. od 10.10 do 10.30 odbędzie się rezerwowa rejestracja w ramach limitu 300 osób, dla zainteresowanych, którym nie udało się zarejestrować online, jeśli zostaną wolne miejsca- tzn. Osoby z listy sms nie zgłoszą się na bieg.

IV. BIURO BIEGU

Biuro Biegu działać będzie od godziny 9.00 do 12.00 (Aleja Najświętszej Maryi Panny 46).

V. ZAKOŃCZENIE BIEGU

Meta biegu będzie na placu Biegańskiego.

Wszyscy zawodnicy otrzymają tzw. pakiet startowy oraz pamiątkowy medal. Wydawanie pakietów startowych nastąpi po ukończeniu biegu przez wszystkich zawodników w namiocie organizatora biegu (Aleja Najświętszej Maryi Panny 46).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu i dostosowania się do wszystkich zawartych w nim wymagań.

2. Podczas biegu zawodnicy powinni posiadać numery startowe przyklejone do odzieży tak, aby były widoczne.

3. Zawodnicy absolutnie nie mogą być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających podczas trwania biegu!

4. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora.

5. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i nie pokrywa kosztów transportu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który w rażący sposób naruszył regulamin biegu lub zakłócił jego przebieg.

7. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do ukończenia biegu.

8. Wszyscy uczestnicy dostaną tzw. pakiet startowy.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

UWAGA !

Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wskazane jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

Powrót na górę