Uwaga Biegacze!!!

Informujemy że zapisy na bieg już się skończyły.  Osoby, którym się nie udało zarejestrować smsem mogą przyjść do biura biegu o 10.30 i zarejestrować się, jeśli zostaną wolne miejsca

Zapisy smsowe umożliwiła nam firma  SMSAPI <3 Dziękujemy!!!

REGULAMIN
VII Częstochowskiego Biegu Policz Się z Cukrzycą

I. ORGANIZATOR:
Organizatorem VII Częstochowskiego Biegu Policz się z Cukrzycą jest Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Częstochowie, którego siedziba mieści się przy ul. NMP 24/14 Więcej informacji dotyczących Częstochowskiego Sztabu na stronie http://www.wosp.czest.pl/

II. DYSTANS I START:
1) Bieg odbędzie się na dystansie 2,5 km. Trasą biegu jest cała III Aleja NMP, przejście przez ul. Pułaskiego, Aleja Henryka Sienkiewicza, Park 3 Maja, Pasaż biskupa Stefana Bareły i Park Staszica.
2) Osoby do 18 roku życia mogą startować tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
3) Start i meta znajdować się będą na początku II Alei NMP.
4) Godzinę startu ustala się na 11.00

III. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do biegu odbywają się tylko i wyłącznie wiadomością sms. Zgłoszenie powinno zawierać treść: bieg. W przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej prosimy o sms o treści: Bieg1. Limit uczestników wynosi 200 osób. Wysłanie smsa jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu biegu, oświadczeniem, że stan fizyczny osoby umożliwia jej udział w biegu i oświadczeniem o nie spożywaniu substancji odurzających i alkoholu w trakcie biegu, ani nie przebywanie pod ich wpływem podczas trwania imprezy.
W dniu biegu wszyscy uczestnicy są zobowiązani stawienia się w Biurze Biegu (Al. NMP 46) celem potwierdzenia obecności na biegu. Biuro Biegu działać będzie od godziny 9.00 do godziny 10.10. Po tej godzinie tzn. od 10.10 do 10.30 odbędzie się rezerwowa rejestracja w ramach limitu 200 osób, dla zainteresowanych, którym nie udało się zarejestrować online, jeśli zostaną wolne miejsca- tzn. Osoby z listy sms nie zgłoszą się na bieg.

IV. BIURO BIEGU
Biuro Biegu działać będzie od godziny 9.00 do 12.00 (Aleja Najświętszej Maryi Panny 46).

V. ZAKOŃCZENIE BIEGU
Meta biegu będzie na placu Biegańskiego.
Wszyscy zawodnicy otrzymają tzw. pakiet startowy oraz pamiątkowy medal. Wydawanie pakietów startowych nastąpi po ukończeniu biegu przez wszystkich zawodników w namiocie organizatora biegu (Aleja Najświętszej Maryi Panny 46).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu i dostosowania się do wszystkich zawartych w nim wymagań.
2. Podczas biegu zawodnicy powinni posiadać numery startowe przyklejone do odzieży tak, aby były widoczne.
3. Zawodnicy absolutnie nie mogą być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających podczas trwania biegu!
4. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora.
5. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i nie pokrywa kosztów transportu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który w rażący sposób naruszył regulamin biegu lub zakłócił jego przebieg.
7. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do ukończenia biegu.
8. Wszyscy uczestnicy dostaną tzw. pakiet startowy, a także będą mieli możliwość skorzystania z poczęstunku po odbyciu biegu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

UWAGA !

Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Wskazane jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

Powrót na górę